Θέµα: Πρόγραµµα πρόσκλησης οχηµάτων και δικύκλων (µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων) µε έδρα την Περιφέρεια Αττικής για αρχικό τεχνικό έλεγχο το έτος 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, όπως ισχύει µετά την αριθµ. 109290/39629 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/16).
 3. Τις διατάξεις του Ν.1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/1983) «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχηµάτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα και του άρθρου 86 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999) «Κύρωση του ΚΟΚ».
 4. Την µε αρ. πρωτ. Φ23/24327/2887/4-5-2009 (ΦΕΚ 945/Β/2009) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών «Καθορισµός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίηση διενέργειας του τεχνικού ελέγχου δικύκλων µοτοποδηλάτων και µοτοσικλετών», όπως διορθώθηκε µε το ΦΕΚ 2410/Β/4-12-2009 .
 5. Την µε αρ. οικ. Φ23.1/56511/7314/19-11-2010 γνωστοποίηση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων «Γνωστοποίηση κατηγοριών δικύκλων που υπάγονται σε τεχνικό έλεγχο από τα ΚΤΕΟ της χώρας».
 6. Την µε αρ. πρωτ. οικ. 81943/6693/29-12-2015 τροποποίηση της υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ.23.1/56511/7314 γνωστοποίησης του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (Α∆Α: ΩΤ404653ΟΞ-3ΑΒ).
 7. Το άρθρο 1 της Υ.Α 44800/123/1985 (ΦΕΚ 781/Β/1985) «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων»
 8. Τις διατάξεις της Υ.Α15141/1890/27-3-2013 (ΦΕΚ 837/Β/2013) «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος οχηµάτων περιοχών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής»
 9. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 37566/5116/10 (ΦΕΚ87/Β/2012) «Τεχνικός Έλεγχος µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκούµενων τους σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 2009/40 ΕΚ και 2010/48 ΕΕ».
 10. Την αριθµ.8913/1089/2013 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 501/Β/05-3-2013) «Καθορισµός των τελών διενέργειας των τεχνικών ελέγχων από τα ∆ηµόσια ΚΤΕΟ, των τελών έγκρισης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίου κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχηµάτων, της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης τους»
 11. Την µε αρ. πρωτ. 105460/38348/23-12-16 (Α∆Α: ΩΨ65ΟΡ1Κ-ΓΝ2) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε θέµα «Παράταση προγραµµάτων πρόσκλησης επιβατικών οχηµάτων ιδιωτικής χρήσης και φορτηγών οχηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε µέγιστο µικτό βάρος έως 3,5 τόνους µε έδρα στους ∆ήµους Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας, για αρχικό τεχνικό έλεγχο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσκαλούνται για αρχικό τεχνικό έλεγχο :

Tα µηχανοκίνητα δίκυκλα (µοτοσικλέτες και µοτοποδήλατα) ανεξαρτήτως κυβισµού (περιλαµβάνονται και οι µοτοσικλέτες µε δίδυµο εµπρόσθιο τροχό) στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ∆ήµος της Περιφέρειας Αττικής πλην των ∆ήµων Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας και η πρώτη άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί από Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρεια Αττικής κατά το έτος 2013. Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχηµάτων, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (∆ηµόσια ή Ιδιωτικά), στο χρονικό διάστηµα από τρεις (3) εβδοµάδες πριν έως και µία (1) εβδοµάδα µετά τη συµπλήρωση τετραετίας από την ηµεροµηνία της πρώτης αδείας κυκλοφορίας. Οι επόµενοι έλεγχοι διενεργούνται κάθε δύο χρόνια (2) χρόνια, στο χρονικό διάστηµα από τρεις (3) εβδοµάδες πριν έως και µια (1) εβδοµάδα µετά την ηµεροµηνία που αναγράφεται στο προηγούµενο δελτίο τεχνικού ελέγχου.

Ο τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχηµάτων, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (∆ηµόσια ή Ιδιωτικά), στο χρονικό διάστηµα από τρεις (3) εβδοµάδες πριν έως και µία (1) εβδοµάδα µετά τη συµπλήρωση ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Οι επόµενοι έλεγχοι λαµβάνουν χώρα κάθε ένα (1) χρόνο, στο χρονικό διάστηµα από τρεις (3) εβδοµάδες πριν έως και µια (1) εβδοµάδα µετά την ηµεροµηνία που αναγράφεται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Τα ανάριθµα µεταχειρισµένα οχήµατα και δίκυκλα που εισάγονται στη χώρα, προκειµένου να τους χορηγηθούν άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας θα πρέπει πρώτα να εφοδιαστούν µε δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ.

- Τα οχήµατα και δίκυκλα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας και έχουν αντικαταστήσει ή θα αντικαταστήσουν τον αριθµό κυκλοφορίας τους, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύµφωνα µε τον παλαιό αριθµό κυκλοφορίας, που τους είχε χορηγηθεί.

 - Τα εκπαιδευτικά οχήµατα και δίκυκλα υπόκεινται σε ετήσιο περιοδικό έλεγχο.

- Οχήµατα και ∆ίκυκλα που η άδεια κυκλοφορίας τους έχει εκδοθεί από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών άλλης Περιφέρειας της χώρας και στην οποία έχει εκδοθεί πρόγραµµα πρόσκλησης τους, υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύµφωνα µε το πρόγραµµα πρόσκλησης της Περιφέρειας στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας τους.

- Όσα οχήµατα και δίκυκλα όφειλαν πριν την ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας τους στην Περιφέρεια Αττικής να έχουν ήδη προσκοµιστεί για αρχικό τεχνικό έλεγχο σύµφωνα µε την πρόσκληση της προηγούµενης έδρας τους και δεν προσήλθαν για τεχνικό έλεγχο θα ελέγχονται ως εκπρόθεσµα.

 - Ο τεχνικός έλεγχος πραγµατοποιείται κατόπιν προηγούµενης συνεννόησης των κατόχων των οχηµάτων µε εξουσιοδοτηµένο ΚΤΕΟ της προτίµησης τους.

Οι κάτοχοι που δεν προσκοµίζουν το όχηµα τους στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα που είχε αυτό υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ υπόκεινται σε κυρώσεις, όπως πρόστιµο και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας (άδειας και πινακίδων), εφόσον ελεγχθούν από τα αρµόδια όργανα στο δρόµο.

Επιπλέον κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήµατός τους σε ΚΤΕΟ υπόκεινται στην καταβολή προσαυξηµένου ειδικού τέλους εκπρόθεσµου τεχνικού ελέγχου ανάλογα µε την κατηγορία του οχήµατος και το χρονικό διάστηµα που παρήλθε από την ηµεροµηνία υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο, όπως προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

 

 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΡΕΝΑ ∆ΟΥΡΟΥ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ SERVICE

NEWSLETTER

Κάντε εγγραφή στο Newsletter Club της SCOOTERLAND, για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις προσφορές και τις εκπτώσειςπου ισχύουν για τα μέλη μας. 

Δείτε Περισσότερα

TEST RIDE

Ζητήστε σήμερα να κάνετε ένα TEST RIDE στο μοντέλο που σας ενδιαφέρει

Δείτε Περισσότερα

FACEBOOK

Ακολουθήστε μας στο Facebook για να ενημερώνεστε για τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τα νέα μας!